شیوه های پرداخت

در حال حاضر پرداخت به صورت درگاه بانکی می باشد